รางวัลและผลงาน

190585_133978603341440_5877951_n

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูลปีการศึกษา 2558)

 

ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา -รางวัลระดับประเทศ/ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๘

-รางวัลระดับประเทศ/ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการบายศรีปากชาม  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี  ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สพฐ.

ผู้บริหาร – รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

  ๑. นายอุดม  โพธินำแสง

– รางวัลผลงานชนะเลิศ (Good Practices) การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. นางไสว  เครือรัตนไพบูลย์

สพฐ

 

 

 

 

 

 

ครู รางวัลระดับประเทศ/รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี ๒๕๕๘

๑. นายเฉลิมพล  เงินกระโทก

๒. นางสาวธนภัสสรณ์  จันทร์สุคนธ์

๓.นางสาวภัททิยา  เข็มสม

๔.นางสาวอรอนงค์  เดชเสน่ห

รางวัลระดับประเทศ/รางวัลครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี  ๒๕๕๘

๑. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์  การแข่งขันบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

๒.                        นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน การแข่งขันบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

รางวัลระดับภาค/รางวัลครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองปี  ๒๕๕๘

๑.     น.ส.ปิยวรรณ  คงคะจันทร์  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

๒.   น.ส. นภาลัย  ชัยวงษา การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

๓.   นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว การประกวดมารยาทไทย

๔.   น.ส.ปิยวรรณ  คงคะจันทร์  การประกวดมารยาทไทย

๕.   นางวรรณา  เม่นแย้ม ประติมากรรมลอยตัว

๖.    นางดารา  เกิดสุข  ประติมากรรมลอยตัว

๗.  นายวิวัฒน์  บดีรัฐ  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

๘.   นางดวงพร  ถีรสวัสดิ์ การแข่งขันโครงงานอาชีพ 

๙.   นางศิริพร  พรมมิ การแข่งขันโครงงานอาชีพ 

๑๐.      นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว การประกวด มารยาทไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๑.     นางเยาวเรศ  สุวรรณโทการประกวด มารยาทไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๒.     นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว การประกวด มารยาทไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางทางสติปัญญา

๑๓.     นางเยาวเรศ  สุวรรณโท การประกวด มารยาทไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางทางสติปัญญา

๑๔.     นางปรธภัทร  ตีรพิมลจันทร์ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๕.     นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๖.      นางสาวภัททิยา  เข็มสม การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๗.     นางปรธภัทร  ตีรพิมลจันทร์ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

รางวัลระดับภาค/รางวัลครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญเงินปี  ๒๕๕๘

๑. นางวรรณา  เม่นแย้ม การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”

๒.      นายสุรสิทธิ์   อุ่นยนต์ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

๓.      นายวิวัฒน์   บดีรัฐ การแข่งขัน-ขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง

๔.      นางอุไร   กองนาค การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์

๕.      นางสาวภานุมาศ  เปียจันทร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์

๖.  นางจรา  เจียมกมล การแข่งขันโครงงานอาชีพ

๗.       นางยุพา  มีหกวงศ์ การแข่งขันโครงงานอาชีพ

๘.       นางจรา  เจียมกมล การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๙.  นางยุพา  มีหกวงศ์การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๐.  นางสาวภัททิยา  เข็มสม  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

รางวัลระดับภาค/รางวัลครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงปี  ๒๕๕๘

๑.   นางสาวเขมจิรา  สีลา  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

๒.  นายสมชาติ  มุกดอกไม้ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

๓.   นางสาวเขมจิรา  สีลา  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

๔.   นางสาวอรอนงค์  เดชเสน่ห์  การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๕.   นางนิทิวดี  พารอด   การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

รางวัลระดับเขตพื้นที่ / รางวัลครูดีศรีธัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘

๑. นางทิพวรรณ  เลิศศิล

๒.     นางสุกาญจน์ดา  สมนาม

๓.     นายเฉลิมพล  เงินกระโทก

รางวัลระดับเขตพื้นที่ / รางวัลครูดีศรีธัญญะ ประจำปี ๒๕๕๙

๑. นางสาวสุริยา  อุทิศผล

๒.     นางนงนุช  จุลประสิทธิ์พงษ์

๓.     นางพวงผกา  บุญช่วย

 

คุรุสภา

 

สพฐ.

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.

 สพป.ปท.๒

นักเรียน

  

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รางวัลเหรียญทอง

. การแข่งขันบายศรีปากชาม  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-๖

–  เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล

–  เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล

–  เด็กชายสุวิทย์  วิมล

 

 

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง /การประกวด มารยาทไทย  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตัน

–  เด็กชายอติวุทธ  มงคลไวย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รางวัลเหรียญทอง /การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ม.๑-๓      

    –  เด็กหญิงรจนันท์  คำพิทักษ์

    –  เด็กหญิงวีรยา  นามกร

–  เด็กหญิงอรทัย  อ่อนโพธา

รางวัลเหรียญทอง/ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ม.๑-๓

–      เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม

รางวัลเหรียญเงิน / การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑-๓

–      เด็กหญิงปนัดดา  สมสุข

รางวัลเหรียญเงิน /การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑-๖

–      เด็กชายพิชิต  ปิยะไทยเสรี

รางวัลเหรียญเงิน/ การแข่งขัน-ขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ม.๑-๓

–      เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเอื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทอง/ การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ป.๔-๖

–   เด็กหญิงกันยา  ศรีสุข

–   เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์

–   เด็กชายยงยุทธ์   ขันฤทธิ์

รางวัลเหรียญเงิน/ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-๓

–   นายชนายุทธ  ชาวสมุทร

–   นางสาวณัฐชยา  คำหลอม

–   นางสาวเกศนินีย์  ประสังสิต

รางวัลเหรียญเงิน/ การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.๑-๓

–   เด็กหญิงณัฏฐนิภา   สิริภูริบวร

–   เด็กชายตุลากัณต์  สิงห์ทาศร

–   นางสาวสุพรรณี  บุญช่วย

รางวัลเหรียญทองแดง/ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ป.๔-๖

–  เด็กชายชัดชนะ  ฐานหมั่น

–  เด็กชายศรันย์  สงวนวัฒนารักษ์

กลุ่มเด็กพิเศษ  (เรียนร่วม)

รางวัลเหรียญทอง/ การประกวดมารยาทไทยงามอย่างไทย  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–   เด็กหญิงสุมันตา  ภูถนอม

–   เด็กชายธราเทพ  คำใจ

รางวัลเหรียญทอง/ การประกวดมารยาทไทยงามอย่างไทย  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑-๖

–   เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมศิริ

–   เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน

รางวัลเหรียญทอง/ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–   เด็กหญิงจันทร์สอน  จูกลิ่น

–   เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี

–   เด็กชายชัชนันท์  จันทร์พูน

–   เด็กชายนฤเบศร์  จันประดับ

–   เด็กหญิงพุทธสุดา  จันทร์อุดม

–   เด็กชายวรวัฒน์  คลังแสง

 รางวัลเหรียญทอง/ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑-๖

–   เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล

–   เด็กชายสุวิทย์  วิมล

–   เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล

รางวัลเหรียญทอง/ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖

–  เด็กชายปิยบุตร  เตรัมย์

–  เด็กชายอนุชา  ภูเหล่าแก้ว

–  เด็กชายอนุชา  คำมุงคุณ

รางวัลเหรียญทอง/ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ไม่กำหนดช่วงชั้น

–  เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณมาลี

–  นายนิพนธ์  ทองอินทร์

รางวัลเหรียญเงิน/ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงณัฏฐนิภา   สิริภูริบวร

–  เด็กชายตุลากัณต์  สิงห์ทาศร

–  นางสาวสุพรรณี  บุญช่วย

รางวัลเหรียญเงิน/ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กชายวัชรชัย  คลังแสง

รางวัลเหรียญทองแดง/ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓

–  เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ

รางวัลเหรียญทองแดง/ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กชายธรรศภณ  บุญแก่น

–  เด็กชายพรเทวา  ขาวพันธ์

–  เด็กชายพีรพล  สุขเกษม

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญเงิน

๑.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย  

–  เด็กหญิงกรกนก  ธนะสัมบัญ

–  เด็กหญิงญาณิษา  สมุทยานนท์

–  เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเกิด

๒.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

–  เด็กหญิงกัลยรัตน์  แช่มช้าง

–  เด็กหญิงณิชา ทองจีน

–  เด็กชายธนพล แก้วกาหลง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รางวัลเหรียญทอง

๑. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)   ม.๑-๓ 

–  เด็กชายธนเดช  วันโพธิ์

–  เด็กชายอำนาจ  เนาว์สรีสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รางวัลเหรียญเงิน

๒. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ป.๑-๓

–    เด็กชายนิติภูมิ  ทิมทอง

–    เด็กชายสุรเชษฐ์  ทศสูงเนิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  รางวัลเหรียญทอง

.  การประกวดมารยาทไทย  ป.๑-๓

–  เด็กหญิงพรรณดารา  เพ็งสวย

–  เด็กชายวุฒิชัย  ทองภู

.  การประกวดมารยาทไทย  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตัน

–  เด็กชายอติวุทธ  มงคลไวย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  รางวัลเหรียญทองแดง

๓.การประกวดมารยาทไทย  ป.๔-๖

–  เด็กหญิงกาญจนา  ทำชารี

–  เด็กชายอนุสรณ์  สุขสำรวย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   รางวัลเหรียญทอง

๑.การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงปนัดดา  สมสุข

๒.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.๑-๓

–  เด็กชายพรรษา  ผลเกิด

๓.การการแข่งขันการสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.๑-๓

–  เด็กหญิงวิภาดา  หวานเมืองปัก

–  เด็กหญิงศรสวรรค์  นกครุฑ

๔.การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.๑-๓

–  เด็กหญิงรจนันท์  คำพิทักษ์

–  เด็กหญิงวีรยา  นามกร

–  เด็กหญิงรทัย  อ่อนโพธา

๕.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ป.๑-๖

–  เด็กชายพิชิต  ปิยะไทยเสรี

๖.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ป.๑-๖

–  เด็กชายธนวัฒน์  คงดี

๗.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย   .๑-๓

–  เด็กชายพรพรหม  โทนพันธ์

๘.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง   ม.๑-๓

–  เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม

๙.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเอื้อ

๑๐.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม

๑๑.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ชาย  ป.๑-๖

–  เด็กยงยุทธ์   ขันฤทธิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   รางวัลเหรียญเงิน

๑๒.การแข่งขันประติมากรรม  ป.๔-๖

–  เด็กชายพงศธร  สุ่มมาตย์

–  เด็กชายวีรภัทร  เพชรพงศ์

–  เด็กชายศุภากร  เธียรศิริพิพัฒน์

๑๓.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง ป.๑-๖

–  เด็กหญิงพิชญาภา  จงรัมย์

๑๔.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  หญิง ป.๑-๖

–  เด็กหญิงสุภาคินี  จันทร์ประสิทธิ์

๑๕.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  ม.๑-๓

–  เด็กชายเดชฤทธิ์  คำมุงคุณ

๑๖.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.๑-๓

–  เด็กหญิงสุภารัตน์  ไชยนาน

๑๗.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ป.๑-๖

–  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับเฉย

–  เด็กหญิงจินดารัตน์  พุกเปี่ยม

–  เด็กหญิงชญาภา  กาญจนจูฑะ

–  เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทร์สว่าง

–  เด็กหญิงประสิตา  พัฒนศักดิ์

–  เด็กหญิงพัทธมน  ฝึกความคิด

–  เด็กหญิงพาพร  แย้มพวง

–  เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์ทร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   รางวัลเหรียญทองแดง

๑๘.การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด .๔-๖

–  เด็กชายณัฐดนัย  จ้อยทอง

–  เด็กชายณัฐพงษ์  เจียมสันต์

๑๙.การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓

–  เด็กหญิงกมลชนก ศรีจวน

–  เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชัย

๒๐.การแข่งขันประติมากรรม  ป.๑-๓

–  เด็กชายอดิเทพ  แก้วกาหลง

–  เด็กชายอนุสรณ์  วงศ์ทแยง

–  เด็กหญิงเพชรไทย  ไมตรี

๒๑.การประกวดวงสตริง  ม.๑-๓

–  เด็กชายนรสิงห์  ทุมทอง

–  เด็กชายปรัชญา ถือซื่อ

–  เด็กชายพัฒนพงษ์  ทรัพย์สมบูรณ์

–  เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเอื้อ

–  เด็กชายศิริวัฒน์  สมรรคะบุตร

–  นางสาวศิริพร  ฉิมพูลสุข

๒๒.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  ป.๔-๖

–  เด็กชายภิรมย์พร  เธียรศิริพิพัฒน์

๒๓.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย  ม.๑-๓

–  เด็กชายภูผา  เสแสวง

๒๔.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ชาย  ม.๑-๓

–  เด็กชายปฐวี  งามจริญพุทธเศรี

๒๕.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ป.๑-๖

–  เด็กหญิงกานติมา  มั่นแสง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทอง

๑.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.๑-๓

–  เด็กชายจันงอค  วอคฮวง

–  เด็กชายปิยภัทร  วรสวัสดิ์

๒.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ป.๔-๖

–  เด็กชายชัดชนะ  ฐานมั่น

–  เด็กชายศรันย์  สงวนวัฒนารักษ์

๓.การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ป.๔-๖

–  เด็กหญิงนืรามัย  ธาระทรัพย์

–  เด็กชายยงยุทธ์  ขันฤทธิ์

–  เด็กหญิงกันยา  ศรีสุข

๔.การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.๑-๓

–  เด็กหญิงณัฏฐนิภา  สิริภูริบวร

–  เด็กชายตุลากัณฑ์  สิงห์ทาศร

–  เด็กหญิงสุพรรณี  บุญช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญเงิน

๕. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์     ม.๑-๓

–  นายชนายุทธ  ชาวสมุทร

–  นางสาวณัฐชยา  คำหลอม

–  นางสาวเกศสินีย์  ประสังสิต

๖.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.๑-๓

–  เด็กชายปฐวี  งามเจริญพุทธศรี

–  เด็กหญิงอารยา  แก้วศรี

๗.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ม.๑-๓

–  นางสาวพิสมัย  จงเจริญ

–  นางสาววรัมพร  แก่นเพชร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทองแดง

๘.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ม.๑-๓

–  เด็กหญิงภุมรินณ์  ภุศรีแก้ว

–  เด็กหญิงศิริพร  ไชยคำ

๙.การใช้โปรแกรมนำเสนอ  (Presentation)  ป.๔-๖

–  เด็กหญิงวรัญญา  บุญเอื้อ

–  เด็กหญิงสุรัมภา  ฉายสุริยะ

 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รางวัลเหรียญเงิน

 ๑.การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน   ป.๔-๖

–  เด็กชายณัฐดนัย  จ้อยทอง

–  เด็กชายณัฐพงษ์  เจียมสันต์

–  เด็กหญิงนภัสรา  พันธ์อิน

–  เด็กชายพงศธร  รากกุล

–  เด็กชายภิรมย์พร  เธียรศิริพิพัฒน์

–  เด็กหญิงลริศรา  กลิ่นจันทร์

๒.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.๔-๖

–  เด็กหญิงศิรินิมล  สุขสมบัติ

–  เด็กหญิงอนามิกา  เผือกฟัก

–  เด็กหญิงเกศยา  พึ่งเที่ยง

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รางวัลเหรียญทองแดง

๓.การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล  ป.๑-๓

–  เด็กชายจันงอก  วอคฮวง

–  เด็กหญิงจิราพร  แก้วคำ

–  เด็กหญิงบุญญาพร  มณีท่าโพธิ์

–  เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำใส

–  เด็กหญิงเอมิกา สงค์อุบล

 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)   รางวัลเหรียญทอง

๑.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  .๑-๓

–  เด็กชายยุทธกิต  กลิ่นอุบล

–  เด็กชายวาทิต  ศรีโสภา

–  เด็กชายเขษมศักดิ์  จันทร์สิงขะ

๒.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๔-๖

–  เด็กชายขจรธน  สายกนก

–  เด็กชายชยางกูร  สมศรี

–  เด็กชายสุทิวัส  สุวรรณโณ

๓.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑-๖

–  เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมศิริ

–  เด็กชายชัยวัฒน์   วงเวียน

๔.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กชายธราเทพ  คำใจ

–  เด็กหญิงสุมันตา  ภูถนอม

๕.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทนักเรียนออทิสติก  ป.๑-๖

–  เด็กชายวสุพล  จิตต์ระเบียบ

๖.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  .๑-๖

–  เด็กชายภูมิพัฒน์  อุ่มวงษ์

๗.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  ป.๑-๖

–  เด็กชายอภิวิชญ์   มณีโชติ

๘.การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  ประเภทนักเรียนที่มี    ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กหญิงจันทร์สอน  จูกลิ่น

–  เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี

–  เด็กชายชัชนันท์  จันทร์พูน

–  เด็กชายนฤเบศร์  จันประดับ

–  เด็กหญิงพุทธสุดา  จันทร์อุดม

–  เด็กชายวรวัฒน์  คลังแสง

๙.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กชายวัชรชัย   คลังแสง

๑๐.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก  ป.๑-๖

–  เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร

๑๑.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ม.๑-๓

–  เด็กชายธนกฤต  วงส์สุวรรณ

๑๒.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑-๖

–  เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล

–  เด็กชายศุภกร   ภูมิมงคล

–  เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล

๑๓.การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  .๑-๖

–  เด็กชายทัศนัย  วุ้นก้อน

–  เด็กชายสุวิทย์  วิมล

–  เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญช่วย

๑๔.การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กชายปิยบุตร  เตรัมย์

–  เด็กชายอนุชา  ภูเหล่าแก้ว

–  เด็กชายอนุชา  คำมุงคุณ

๑๕.การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖

–  เด็กชายณัฐพนธ์  คำดี

–  เด็กชายธรรศภณ  บุญแก่น

–  เด็กชายพีรพล  สุขเกษม

๑๖.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

– นายนิพนธ์  ทองอินทร์

– เด็กชายสวพล  วรรณประสพ

สพฐ.

 

 

สพฐ.

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ปท.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ

โครงการวิทยาศาสตร์พาเพลินเจริญปัญญา
โครงการสนุกสุขสันต์สร้างสรรค์จินตนาการ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้(อนุบาล)
โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ
โครงการเติบโตสมวัย อนามัยดีมีสุข
โครงการประกันคุณภาพภายใน 
โครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อาเซียน
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
โครงการส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการคุณธรรมนำความรู้คู่แสงสรรค์
โครงการV-STAR ดาวแห่งความดีโรงเรียนวัดแสงสรรค์
โครงการนิเทศภายใน
โครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โครงการพัฒนาลูกเสือเนตรนารี
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการอ่านออกเขียนได้นักเรียนเรียนร่วม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการเพิ่มศักยภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
พัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะการคิด
โครงการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ
โครงการขยะมีค่า
โครงการปรับปรุงสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย
โครงการหนูน้อยออมทรัพย์
โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และประเพณีอันดีงาม
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาต้นแบบ
โครงการรับนักเรียน
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
น้ำมันเชื้อเพลิงและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถราชการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: